Regulamin Ogólnopolskich Zlotów Zabytkowych Citroenów

 1. Zlot jest imprezą niekomercyjną.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy zobowiązani są potwierdzić pisemnie w dniu przyjazdu zapoznanie się z jego treścią. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Wszystkie odstępstwa związane z naruszeniem porządku i dobrych obyczajów będą karane przez organizatorów, włącznie z wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  – jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu,
  – wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu,
  – jakichkolwiek szkody pojazdów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w przebiegu imprezy bez podania powodów.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez organizatorów.
 7. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu.
 8. Każdy uczestnik podczas zameldowania się w bazie zlotu otrzyma tabliczkę zlotową i kartkę z informacjami o pojeździe, które powinien umieścić w widocznym miejscu na samochodzie.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu jak i na trasie rajdu krajoznawczego.
 10. Zabrania się, pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3 niniejszego Regulaminu:
  – naruszania nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu lub osób postronnych,
  – dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego,
  – dewastacji środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu i na trasie rajdu,
  – wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających.
 11. W zlocie mogą brać udział osoby posiadające samochód marki Citroen, których produkcja rozpoczęła się przed ’80 rokiem ubiegłego stulecia, chyba że organizatorzy wyrażą zgodę na udział młodszego samochodu.
 12. Przyjazd na zlot samochodem innym niż zgłoszony jest możliwy tylko po konsultacji z organizatorami zlotu.
 13. Przewożenie samochodu na lawecie podczas trwania zlotu jest zabronione (chyba, że organizatorzy wyrażą zgodę).
 14. Standardowa wysokość wpisowego dotyczy kierowcy z pilotem.
 15. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji Organizatorów zlotu.