Zostań członkiem Stowarzyszenia

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z regulaminem członkostwa.

Dla zdecydowanych  –  DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA.

Wypełnioną deklarację proszę przesłać na adres: zarzad@citroen-oldtimer-club.pl (skan)

 

Regulamin członkostwa stowarzyszenia CITROËN OLDTIMER CLUB POLSKA, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”

§ 1
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.

§ 2
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być posiadacz zabytkowego samochodu marki Citroën (modelu, którego produkcja rozpoczęła się przed 1990 rokiem):
1) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) cudzoziemiec, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy wziąć udział przynajmniej w jednym letnim zlocie oraz jednym spotkaniu, w którym biorą udział inni członkowie stowarzyszenia (wiosenne, letnie bądź spotkanie w zaprzyjaźnionym klubie).
3. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka, który spełnił powyższe wymogi, w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 3
1. Składka członkowska wynosi 15 PLN miesięcznie i może być uiszczana w trybie miesięcznym lub rocznym (180 PLN); w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia rodziny członka, składka wynosi 50% składki zwykłej.
2. Opłata wpisowa do Stowarzyszenia wynosi równowartość dwurocznej składki członkowskiej i wnoszona jest w momencie pozytywnej decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków.

§ 4
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania postulatów, wniosków i skarg dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
5) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystania w pierwszej kolejności z pomocy Stowarzyszenia i urządzeń do niego należących,
7) uzyskiwania rabatu na coroczny Zlot Zabytkowych Citroënów organizowany przez Stowarzyszenie; w specyficznych przypadkach prawo do przydzielenia ulg i przywilejów członkowskich przysługuje Zarządowi,
8) otrzymywania bezpłatnie materiałów o Stowarzyszeniu, materiałów promocyjnych i innych wydawanych w ramach Stowarzyszenia na dowolnych mediach.

§ 5
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz realizacji zadań statutowych,
3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) obecności na przynajmniej jednym spotkaniu członków Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego.

§ 6
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 7
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków oraz korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8
1. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może nadawać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla propagowania marki Citroën i kultury francuskiej, godność członka honorowego.
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem zobowiązań określonych w § 5 p. 4 i 5 niniejszego regulaminu.

§ 9
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego regulaminu i/lub statutu,
3) nieopłacania składek przez 14 miesięcy, i braku uregulowania zaległości po 2 krotnych monitach,
4) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od uchwały o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia, skreśleniu lub zawieszeniu członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.

Suchy Las, 1 stycznia 2021r.