Statut

STATUT STOWARZYSZENIA CITROËN OLDTIMER CLUB POLSKA
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Citroën Oldtimer Club Polska i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Stargard Szczeciński.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania, w tym organizacji międzynarodowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci.
§ 6
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 7
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz innymi przepisami prawa.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszanie wielbicieli zabytkowych pojazdów marki Citroën i propagowanie wiedzy o historii marki.
§ 9
Dla realizacji celu określonego w § 8 niniejszego statutu Stowarzyszenie:
1) podejmuje działania mające na celu krzewienie kultury francuskiej motoryzacji, ze szczególnym podkreśleniem roli marki Citroën,
2) organizuje zloty i spotkania wielbicieli marki,
3) prowadzi działania promocyjno-poznawcze kultury francuskiej,
4) prowadzi działalność wydawniczą,
5) bierze udział i promuje rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Francją i Polską,
6) podejmuje inne środki i przedsięwzięcia, w tym może prowadzić działalność gospodarczą, na podstawie obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów, przeznaczając uzyskane dochody na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) cudzoziemiec, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania postulatów, wniosków i skarg dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
5) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystania w pierwszej kolejności z pomocy Stowarzyszenia i urządzeń do niego należących.
§ 13
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz realizacji zadań statutowych,
3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 15
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków oraz korzystać z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 16
1. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może nadawać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla propagowania marki Citroën i kultury francuskiej, godność członka honorowego.
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem zobowiązań określonych w § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszego statutu.
§ 17
1. Członkowstwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu,
3) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od uchwały o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia, skreśleniu lub zawieszeniu członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni.
3. Wybory członków władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Odwołanie członków tych organów następuje w głosowaniu tajnym.
4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 20
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co 4 lata.
3. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania, doręczając jednocześnie projekt porządku obrad oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za upływającą kadencję.
4. Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie porządku obrad.
§ 22
1. Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie obecności mniej niż ½ członków uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie w drugim terminie – w tym samym dniu godzinę później.
3. Uchwały Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.
4. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddawane za i przeciw uchwale.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest:
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
2) przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 20% członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu w tym przedmiocie lub złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia
2) wybór Prezesa, członków Zarządu, Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie nieprzyjęcia, skreślenia lub zawieszenia w prawach członkowskich.
§ 25
1. Zarząd składa się z składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa.
2. Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci członka zarządu,
2) rezygnacji z mandatu, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
3) odwołania ze składu przez Walne Zebranie Członków,
4. Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej niż 1/2 członków pochodzących z wyborów. W pozostałym zakresie uzupełnienia składu Zarządu na okres do upływu kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków
3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
6) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie członków Stowarzyszenia.
§ 27
1. Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z członków Zarządu kieruje pracami Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zebranie przed wyborami Komisji Rewizyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w jej skład.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
2) rezygnacji z mandatu, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
3) odwołania ze składu przez Walne Zebranie Członków,
4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełniania swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej niż 1/2 członków pochodzących z wyborów. W pozostałym zakresie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na okres do upływu kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
1) wchodzić w skład Zarządu,
2) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
3) pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem,
4) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
8. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie dotyczące działalności władz Stowarzyszenia oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) opłaty wpisowe przyjmowanych członków
2) składki członków Stowarzyszenia,
3) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) darowizny, dotacje,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) inne wpływy z działalności statutowej.
3. Wysokość opłaty wpisowej określa uchwała Zarządu.
4. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Zarządu.
§ 30
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 31
Dochód uzyskiwany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 33
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
§ 35
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

Stargard Szczeciński 19.02.2014

Do pobrania w pdf : COC_statut_tekst_jednolity