Statut

STATUT STOWARZYSZENIA CITROËN OLDTIMER CLUB POLSKA
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Citroën Oldtimer Club Polska i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą wieś Suchy Las (woj. wielkopolskie).

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania, w tym organizacji międzynarodowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz innymi przepisami prawa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8
Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszanie wielbicieli zabytkowych pojazdów marki Citroën i propagowanie wiedzy o historii marki.

§9
Dla realizacji celu określonego w § 8 niniejszego statutu Stowarzyszenie:
1) podejmuje działania mające na celu krzewienie kultury francuskiej motoryzacji, ze szczególnym podkreśleniem roli marki Citroën,
2) organizuje zloty i spotkania wielbicieli marki,
3) prowadzi działania promocyjno-poznawcze kultury francuskiej,
4) prowadzi działalność wydawniczą,
5) bierze udział i promuje rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Francją i Polską,
6) podejmuje inne środki i przedsięwzięcia, w tym może prowadzić działalność gospodarczą, na podstawie obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów, przeznaczając uzyskane dochody na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.

§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) cudzoziemiec, który złoży pisemną deklarację członkowską, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania postulatów, wniosków i skarg dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
5) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystania w pierwszej kolejności z pomocy Stowarzyszenia i urządzeń do niego należących.

§13
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz realizacji zadań statutowych,
3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

§15
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków oraz korzystać z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§16
1. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może nadawać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla propagowania marki Citroën i kultury francuskiej, godność członka honorowego.
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem zobowiązań określonych w § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszego statutu.

§17
1.Członkowstwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu,
3) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od uchwały o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia, skreśleniu lub zawieszeniu członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§19
1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni.
3. Wybory członków władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Odwołanie członków tych organów następuje w głosowaniu tajnym.
4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§20
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co roku.
3. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania, doręczając jednocześnie projekt porządku obrad oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za upływającą kadencję.
4. Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§22
1. Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie obecności mniej niż ½ członków uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie w drugim terminie – w tym samym dniu godzinę później.
3. Uchwały Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.
4. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddawane za i przeciw uchwale.

§23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest:
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
2) przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 20%członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia podjęciauchwały Zarządu w tym przedmiocie lub złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia
2) wybór Prezesa, członków Zarządu, Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie nieprzyjęcia, skreślenia lub zawieszenia w prawach członkowskich.

§25
1. Zarząd składa się z składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa.
2. Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci członka zarządu,
2) rezygnacji z mandatu, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
3) odwołania ze składu przez Walne Zebranie Członków,
4. Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej niż 1/2 członków pochodzących z wyborów. W pozostałym zakresie uzupełnienia składu Zarządu na okres do upływu kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków.

§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków
3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
6) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie członków Stowarzyszenia.

§27
1. Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z członków Zarządu kieruje pracami Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członkówZarządu.

§28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zebranie przed wyborami Komisji Rewizyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w jej skład.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
2) rezygnacji z mandatu, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
3) odwołania ze składu przez Walne Zebranie Członków,
4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełniania swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej niż 1/2członków pochodzących z wyborów. W pozostałym zakresie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na okres do upływu kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½członków Komisji Rewizyjnej.
6 .Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:1)wchodzić w skład Zarządu,2)pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,3)pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem,4)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
8. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie dotyczące działalności władz Stowarzyszenia oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.2.Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) opłaty wpisowe przyjmowanych członków
2) składki członków Stowarzyszenia,
3) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) darowizny, dotacje,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) inne wpływy z działalności statutowej.
3. Wysokość opłaty wpisowej określa uchwała Zarządu.
4. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Zarządu.

§30
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§31
Dochód uzyskiwany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§33
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

§35
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

Poznań, 22.02.2020r.